மன்னிப்பு

நீ இப்போது
அடிகடி கேட்கும் 
மன்னிப்புகளை 
நான் ஏற்கிறேன் ..


ஆனால் அதற்கான 
காரணங்களை 
தாங்கி கொள்ள 
இயந்திரம் அல்ல
என் இதயம்........

                                     குயில் 

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv