விரும்பாத வாழ்க்கை..


விரும்பாத வேளை தூங்கி
விரும்பாத வேளை எழுந்து
ஒரு நித்திரை
விரும்பாத வேளை சாபிட்டு
விரும்பாத வேளை கழிவு போக்கி
ஒரு உடல் வளர்ப்பு

விரும்பாத மொழி
விரும்பாத ஒலியில்
ஒரு பேச்சு
வரும்பாதை தெரியவில்லை - இந்த
விரும்பாத வாழ்க்கை தரும்
காசை நம்பி வரும்
நாளை எண்ணி ஏங்கி ஒரு இல்லறம்
நல்ல கரும் பாறை கொண்ட
நாடும் ஒரு நாடல்ல . அதில்
நட்டுவச்ச வேலிக்கும் தூர் இல்லை
உயிர் வாழ்ந்து உயிர் வாழ்ந்து.
நோவோமா..............

0 கருத்துரைகள்:

Post a Comment

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv