இன்றய நல்ல தகவல்கள்.

பன்நெடுங்காலமாகவே மூடத்தனத்தில் மூழ்கிக் கிடக்கும் மனிதனுக்கு விமோசனம் உண்டா ? அவனுடைய அறியாமை இருளைப் போக்கிட முடியுமா ? அவனது அடிமை விலங்குகளை உடைத்தெறிய முடியுமா ? எனப் பலவாறு சிந்தித்து அதற்கான வழிகை தேடத் தொடங்கிய அறிஞர் இங்கர்சாலின் கருத்துக்களில் இருந்து..
01. இந்த உலகத்தில் உண்மையிலேயே ஒன்றுமில்லாததும், கண்ணீர் மட்டுமே மிஞ்சுவதும், தேன்துளிகள் மேலும் படிக்க

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv