அன்னையும், பிதாவும்


இந்த தேசத்தின் பண்பாட்டு அடையாளங்களில் ஒன்று தாய் தந்தையரை வணங்குவதும் போற்றுவதும் ஆகும். “அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம்’ – இதுதான் இந்தியப் பண்பாட்டின் அரிச்சுவடிப் பாடம். எனவேதான் தொழுவதற்கு உரிய மாதா, பிதா, குரு, தெய்வம் வரிசையில் முதல் இரண்டு இடங்களில் தாயும் தந்தையும் இடம் பெறுகிறார்கள்.
மேலும் படிக்க

~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.>~ ஒருவன் தன்னிடம் பிறர் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டுமென எதிர்பார்க்கிறானோ, அப்படி எல்லாரிடமும் தான் நடந்து கொள்வதே ஒழுக்கமாகும்.

Live Tv